خدمات مالی بیمه عمر و تامین آتیه

۱. ایجاد صندوق پس انداز
۲. وام
۳. بازنشستگی پس از ۱۰ الی ۳۰ سال
۴. تعیین ذینفعان به لخواه
۵. سود تضمین شده توسط بیمه مرکزی
۶. مشارکت در سود سرمایه گذاری های بیمه پاسارگاد
۷. امکان سپرده گذاری