خدمات مالی بیمه عمر و تامین آتیه

-هزینه پزشکی حادثه
-نقص عضو حادثه
-از کار افتادگی جزئی
-از کار افتادگی کلی
-سرطان
-سکته قلبی
-سکته مغزی
-پیوند اعضا اصلی
-جراحی قلب باز
-آتش سوزی منزل مسکونی
-زلزله و آتش فشان
-بستری و جراحی
-فوت
-فوت در اثر حادثه